Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11438
Title: Wstęp
Authors: Majdzik, Katarzyna
Zarek, Józef
Keywords: Słowianie zachodni; Słowianie południowi
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Majdzik. J. Zarek (red.), "Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. T. 1, Konteksty filologiczne i kulturoznawcze" (S. 7-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Obecne zainteresowanie problematyką tożsamości w kulturach Słowian zachodnich i południowych kształtują bodaj dwie istotne okoliczności: zmiany zachodzące we współczesnej humanistyce, a zwłaszcza to, co bywa nazywane w jej badaniach zwrotem kulturowym lub antropologicznym, oraz transformacja ustrojowa krajów Europy Środkowo‑Wschodniej i rozpad kilku federacyjnych form państwowości, zmuszające m.in. do ponownego wskazania czynników kształtujących własną tożsamość narodową, niekiedy również do jej redefinicji. Okoliczności te, w różnym stopniu przywoływane i eksponowane, brali pod uwagę nie tylko organizatorzy spotkania naukowego w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, lecz także zaproszeni na nie goście z Polski i wielu krajów słowiańskich. Oczywiście należy dodać, że niektórzy z nich rekonstruowali kwestie tożsamościowe w wybranych fazach historycznego rozwoju danego społeczeństwa czy grupy społecznej. Widoczne było ponadto wyraźne zainteresowanie dylematami emigranta i społeczności diaspory." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11438
ISBN: 9788322631171
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majdzik_Zarek_wstep.pdf330,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons