Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11533
Title: Działalność kolekcjonerska i bibliofilska przedstawicieli arystokracji i ziemiaństwa polskiego przełomu XVIII i XIX wieku : Działyńscy, Dzieduszyccy, Baworowscy
Authors: Reizes-Dzieduszycki, Jerzy
Keywords: kolekcjonerstwo; bibliofilstwo; Działyńscy; Dzieduszyccy; Baworowscy
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Wilkoń (red.), "O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej" (S. 258-269). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Schyłek XVIII wieku na ziemiach polskich przyniósł ostateczny upadek I Rzeczypospolitej, którego nie zdołały odwrócić próby reform podejmowane przez stronnictwo patriotyczne skupione wokół Konstytucji 3 maja, ani następnie kolejne zrywy narodowowyzwoleńcze. Społeczeństwo polskie zostało rozdarte pomiędzy absolutystyczne mocarstwa feudalne reprezentujące zróżnicowane odcienie monarchii oświeconej, aby następnie uczestniczyć w procesach postępującej demokratyzacji systemu społeczno‑politycznego i kulturalnego państw1. Odtąd przez ponad sto dwadzieścia lat obywatele dawnej Rzeczypospolitej byli poddawani wpływowi lokalnych systemów kultury, determinowanych przez istniejący model sprawowania władzy, administrację i sądownictwo, obowiązującą religię państwową, organizacje oświaty i nauki, a nade wszystko tradycję i język." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11533
ISBN: 978-83-226-3178-2
978-83-226-3179-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reizes_Dzieduszycki_Dzialalnosc_kolekcjonerska_i_bibliofilska_arystokracji_i_ziemianstwa_polskiego.pdf309,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons