Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11632
Title: Katecheza rodzinna
Authors: Celary, Ireneusz
Keywords: rodzina; wychowanie; wiara; katecheza
Issue Date: 2003
Citation: Teologia Praktyczna, T. 4 (2003), s. 271-279
Abstract: 0 znaczeniu rodziny w wychowaniu dziecka przekonani są dzisiaj nie tylko przedstawiciele pedagogiki reprezentujący nurt katolicki, ale także pedagodzy bez wyraźnych deklaracji ideowych1. Wszyscy oni zgodnie podkreślają niepodważalną wartość rodziny dla rozwoju człowieka. Odnowa świata idzie przez rodziny2. Rodzina bowiem odpowiada najgłębiej naturze człowieka. Rodzice mają też niezbywalne prawo do wychowywania religijnego swoich dzieci3. Stąd, jak czytamy w tekstach II Synodu Plenarnego w Polsce ważnym zadaniem jest (...) uświadamiać rodzicom, że katecheza i formacja parafialna uzupełniają formację dokonującą się w domu rodzinnym4. Katecheza jest zadaniem i powinnością rodziców. Oni odpowiadają przed Bogiem za jej owocność. W tym zadaniu mogą liczyć na szczególne zrozumienie i pomoc ze strony Kościoła, który szanuj ąc autonomię rodziny, wspiera ją w wysiłkach katechetycznych. Katecheza ta jest rozumiana jako świadectwo, które uczy okazjonalnie w sposób stały i codzienny (por. DOK 255).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11632
ISSN: 1642-6738
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Celary_Katecheza_rodzinna.pdf323,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons