Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11717
Title: Handel żywym towarem: list 10* i 24* świętego Augustyna (ze zbioru J. Divjaka)
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Święty Augustyn; Niewola ludzi; Porywanie kobiet
Issue Date: 2014
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2014, z. 2, s. 235-255
Abstract: W listach 10* i 24*, które zostały tutaj przetłumaczone, Augustyn występuje jako sędzia i w ramach instytucji audientia episcopalis podejmuje problemy handlu żywym towarem, uprowadzania kobiet i dzieci, a także społeczno-prawnej sytuacji tych wolnych obywateli, którzy z racji ubóstwa należeli do stanu kolonów, czyli najniższej warstwy społecznej (humiliores) w łacińskiej Afryce Północnej. Augustyn przejmuje urzędową funkcję „obrońcy ludu” (defensor plebis), zgłaszając wątpliwości i pytania dotyczące nielegalnego handlu, a przede wszystkim uprowadzania w niewolę ludzi wolnych, w tym szczególnie porywania kobiet i dzieci. In Letter 10* and 24*, which were translated here, Augustine acts as a judge and within jurisdiction of audientia episcopalis addresses the issue of human trafficking, the kidnapping of women and children, as well as socio-legal situation of those free citizens who, for the sake of their poverty, belonged to the coloni, that is the lowest social class (humiliores) in North Africa. Augustine takes over an office of defensor plebis (defender of the common people), raising the doubts and questions concerning illegal trade and above all the enslavement of free people, especially the practice of kidnapping of women and children.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11717
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Handel_zywym_towarem.pdf972,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons