Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11726
Title: Afrahat: "O miłości (Demonstratio secunda. De caritate". Patrologia Syriaca I, 48-96)
Authors: Uciecha, Andrzej
Keywords: Afrahat; Mowa o miłości
Issue Date: 2006
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2006, z. 1, s. 53-67
Abstract: Autorem De caritate jest Afrahat, zwany Mędrcem Perskim (260/275–345). Mowa o miłości stanowi drugą w kolejności z jego dwudziestu trzech rozpraw teologiczno-moralnych. Bezpośrednim adresatem dzieła Afrahata byli bnay qyōmō („synowie przymierza”), czyli asceci i dziewice zorganizowani w przedmonastycznych strukturach Kościoła Perskiego. Mędrzec przyjął zagadnienie wiary jako punkt wyjścia w swoich rozważaniach: harmonia i spójność całości jego dzieła może być zrozumiała tylko dzięki wierze w jedynego Boga i jedynie dla tego, kto z wiarą potrafi przyjąć Boże wymagania 2. W wykładzie Afrahata wiara i miłość znalazły obrazowe porównanie do budowli scalonej belkami: mury wiary nie są w stanie się utrzymać bez belek miłości. Cała ta budowla osadzona została na skale, czyli Chrystusie. Podstawą miłości jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Przykazanie to jednak zostało odrzucone przez ludzi i dlatego zostało im dane niedoskonałe Prawo i Prorocy. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11726
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uciecha_Afrahat_O_milosci.pdf854,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons