Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11752
Title: Cicha oczywistość Boga: rozumność świata w teologicznym ujęciu Josepha Ratzingera / Benedykta XVI
Authors: Szymik, Jerzy
Keywords: Logos; Sens; Rozum; Myśl; Bóg; Stwórca; Jezus; Chrystus; Świat; Miłość; Byt; Chrystologia; Teologika; Wcielenie; Ciało; Historia; Meaning; Mind; Thought; God; The creator; Jesus Christ; World; Love; Existence; Christology; Incarnation; Body; History; Benedykt XVI
Issue Date: 2012
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2012, z. 2, s. 273-287
Abstract: J. Ratzinger/Benedykt XVI traktuje słowa Prologu Ewangelii św. Jana: „Na początku było Słowo (Logos)” jako fundamentalną zasadę całej rzeczywistości, która to zasada decyduje o istotowej, ontycznej rozumności/sensowności wszechświata, gdyż wskazuje na jego początek – Stwórcę. Sens nie jest skutkiem istnienia czy działania, ale jego zasadą – już ze względu na stworzenie, zaś chrystologia uświadamia, że jest w istocie tożsamy z miłością i – konsekwentnie, dlatego – dosiężny w historii i poznawalny dla człowieka (wcielony). Utrzymanie tej „Logosowej” logiki chroni chrześcijańską wiarę przed mitycznością, przemocą, autosoteryzmem i moralizmem. Jedynie pokorne przyjęcie daru i kenotyczne, modlitewne zjednoczenie z Chrystusem – odwiecznym Logosem pozwala człowiekowi rozpoznać właściwy sens świata – cichą oczywistość Boga. || J. Ratzinger/Benedict XVI treats the words from the Prologue of the Gospel of John: “In the beginning was the Word (Logos)” as the fundamental principle of the entire reality, one that determines the essential, ontic rationality/meaningfulness of the universe because it points to its beginning – the Creator. Meaning is not a result but the principle of existence or action – by virtue of creation itself, and Christology makes us aware that meaning is, in essence, identical with love and, consequently, accessible in history and cognizable to man (incarnated). Maintaining this “logic of the Logos” protects Christian faith from mythicality, violence, autosoterism, and moralism. Only humble acceptance of the gift and kenotic unification with Christ – the eternal Logos – in prayer allows man to recognize the true meaning of the world: God’s quiet obviousness.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11752
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymik_Cicha_oczywistosc_Boga.pdf976,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons