Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11778
Title: W poszukiwaniu mechanizmów przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych
Authors: Suchodolska, Jolanta
Keywords: osoby z niepełnosprawnością; wykluczenie społeczne i edukacyjne; mechanizmy przeciwdziałania wykluczeniu
Issue Date: 2013
Publisher: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
Citation: Ruch Pedagogiczny, nr 2 (2013), s. 113-122
Abstract: W poszukiwaniu mechanizmów przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych Świat, w którym funkcjonują osoby niepełnosprawne, jest bardzo złożony, trudny, pełen licznych problemów dnia codziennego. Wbświecie tym niepełnosprawny człowiek funkcjonuje w obrębie nakładających się na siebie grup i kręgów społecznych o określonej świadomości i specyfice mentalnej. W tych warunkach zachodzi codzienna wymiana komunikacji, informacji, wrażeń i emocji. Grupy te w sposób mniej lub bardziej pośredni decydują o postrzeganiu siebie w kontaktach kulturowo-społecznych z innymi ludźmi (w społeczności – rodzinnej, rówieśniczej, lokalnej, a także – kulturze, nieobojętnej na system społeczno-polityczny). Przynależność ta umożliwiać powinna wykorzystywanie zasobów własnych i środowiska przez osoby niepełnosprawne, a także aktywne przekraczanie przez nie własnych granic (i ograniczeń związanych z niepełnosprawnością), by mogły się rozwijać i uniknąć marginalizacji swoich możliwości. Opracowanie to ma na celu ukazanie mechanizmów, które mogą człowieka (zwłaszcza człowieka niepełnosprawnego) przed tym procesem wykluczenia chronić. In search for mechanisms counteracting exclusion of the disabled The world of disabled people seems more complex, difficult, and full of everyday problems. In this world, a disabled person functions within some overlapping groups and social spheres of specific awareness and mentality. What takes place in these conditions is the daily exchange of communication, information, impressions and emotions. In a more or less indirect way, the groups determine the way in which they are perceived in socio-cultural contacts with other people (in the family, peer, local community, as well as in the culture sensitive to the socio-political system). This affiliation should allow the disabled to use both their own resources and the environmental ones. It should also enable active exceeding of disabled people’s own limits (and limitations resulting from disability) so that they could develop and avoid marginalization of their opportunities. This study aims at presenting mechanisms which can protect a person (especially a disabled one) from such exclusion.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11778
ISSN: 0483-4992
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchodolska_W_poszukiwaniu_mechanizmow_przeciwdzialania_wykluczeniu.pdf283,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.