Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12422
Title: Procrastination in Blended Learning. The Role of General Self-efficacy, and Active and Passive Procrastination
Authors: Sanecka, Elżbieta
Keywords: procrastination; blended learning; self-efficacy; active procrastination; passive procrastination; prokrastynacja; blended learning; poczucie własnej skuteczności; aktywna prokrastynacja; pasywna prokrastynacja
Issue Date: 2019
Citation: International Journal of Research in E-learning, 2019, vol. 5, no 2, p. 49-64
Abstract: Despite the growing empirical interest in academic procrastination in the distance learning, there are only limited studies on the determinants of this phenomenon in the blended learning programmes. The present study investigates the relationships between general self-efficacy, two types of procrastination (active and passive procrastination), and the behavioural tendency to postpone learning activities in a blended learning university course using Moodle platform. Results indicate that passive procrastination is strongly positively associated with procrastination in blended learning, while perceived self-efficacy and active procrastination are unrelated to the self-reported task delays during the blended learning course. In addition, the negative link between the reported number of previous completed blended-learning courses and procrastination in blended learning is observed. Practical and theoretical implications of these findings for a blended learning environment are discussed.
Description: Pomimo wzrastającego zainteresowania empirycznego prokrastynacją akademicką w kontekście kształcenia na odległość, istnieje niewiele badań poświęconych temu zjawisku w odniesieniu do programów blended learning. W przeprowadzonym badaniu analizowano zależności między uogólnionym poczuciem własnej skuteczności, dwoma rodzajami prokrastynacji (aktywną i pasywną prokrastynacją) oraz behawioralną tendencją do odkładania w czasie aktywności związanych z nauką w trakcie uniwersyteckiego kursu z wykorzystaniem platformy Moodle. Uzyskane wyniki pokazały, że pasywna prokrastynacja wykazuje silny negatywny związek z prokrastynacją w blended learningu, podczas gdy spostrzegane poczucie własnej skuteczności oraz aktywna prokrastynacja są niepowiązane z deklarowanym odkładaniem w czasie zadań podczas kursu blended learning. Dodatkowo wykazano istnienie negatywnego związku między zgłaszaną liczbą ukończonych wcześniej kursów blended learning a prokrastynacją w blended learningu. Praktyczne i teoretyczne implikacje otrzymanych wyników w odniesieniu do nauczania z wykorzystaniem metody blended learning zostały omówione w podsumowaniu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12422
DOI: 10.31261/IJREL.2019.5.2.04
ISSN: 2451-2583
2543-6155
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sanecka_Procrastination_in_Blended_Learning.pdf560,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons