Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12528
Title: Didactic tasks as a factor of including students with mild intelectual disability into the mainstream of lesson work in a general access school
Other Titles: Zadania dydaktyczne jako wskaźnik włączania ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt pracy lekcyjnej w szkole ogólnodostępnej
Authors: Gajdzica, Zenon
Keywords: mainstream of lesson work; student with mild intellectual disability; questions and orders; główny nurt pracy lekcyjnej; uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną; pytania i polecenia
Issue Date: 2019
Citation: "Konteksty Pedagogiczne" T. 2, nr 13 (2019), s. 49-59
Abstract: Kategoria głównego nurtu stanowi element konstytutywny tradycyjnie pojmowanej edukacji inkluzyjnej (czyli tej konstruowanej na kanwie rekonstrukcji edukacji specjalnej). Większość autorów definicji formułowanych we wczesnych fazach rozwoju teorii kształcenia inkluzyjnego odwołuje się do tej kategorii. Obecność ucznia z niepełnosprawnością (intelektualną) w głównym nurcie pracy lekcyjnej można rozpatrywać w perspektywie fizycznej, społecznej oraz poznawczej. Wskaźnikiem tej ostatniej są m.in. umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania oraz wykonywania poleceń kierowanych do wszystkich uczniów w klasie. Celem opracowania jest prezentacja wyników badań dotyczących tego zagadnienia. W zbieraniu danych posłużono się techniką ankiety skierowaną do nauczycieli klas ogólnodostępnych pracujących z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Prezentowane wyniki są fragmentem szerszego projektu badawczego nad sytuacją edukacyjną tej grupy uczniów w szkole ogólnodostępnej. Badanie przeprowadzono w trzech falach (w latach: 2004, 2009, 2014) na grupie 450 nauczycieli (odpowiednio po 150 w każdej transzy). The mainstream category is a constitutive element of the traditionally understood inclusive education (the one based on the reconstruction of special needs education). Most authors of definitions formulated in the early stages of the development of inclusive education theory refer to this category. The presence of a student with (intellectual) disability in the mainstream of lesson work may be viewed in physical, social and cognitive terms. The indicators of the last one are, among others, the ability to provide answers to questions and follow instructions directed to all the students in the class. The aim of this study is to present results of research regarding this issue. While accumulating the data, the questionnaire technique was used, addressed to teachers of general access classes working with students with mild intellectual disability. The presented results are a part of a wider research project concerning the educational situation of this group of students in general access school. The study was conducted in three phases (in years: 2004, 2009, 2014) on the group of 450 teachers (150 teachers in each instalment).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12528
DOI: 10.19265/kp.2019.2.13.49-59
ISSN: 2300-6471
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gajdzica_Didactic_tasks_as_a_factor_of_including_students_with_mild_intelectual_disability.pdf474,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons