Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13343
Title: Przemiany struktury funkcjonalnej Nowego Miasta w Mysłowicach w 1913 i 2013 r. w świetle materiałów kartograficznych
Authors: Dragan, Weronika
Parusel, Tomasz
Keywords: Funkcje endo- i egzogeniczne; Przemiany przestrzeni miejskiej,
Issue Date: 2014
Citation: "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica" Z. 16 (2014), s. 223-238
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przemian struktury funkcjonalnej południowego fragmentu staromiejskiej części Mysłowic, tzw. Nowego Miasta, pomiędzy 1913 r. i 2013 r. Analizy dokonano w oparciu o mapy funkcjonalne obszaru, sygnalizując głębszy problem badawczy. Studium obejmuje pełne spektrum rodzajów działalności gospodarczych prowadzonych na obszarze badań w ujęciu historycznym oraz współczesnym. Postępowanie badawcze przeprowadzono w oparciu o chronologicznie zestawione plany miasta. Przyjęte daty graniczne prezentują układ funkcjonalny Nowego Miasta w Mysłowicach w czasach jego maksymalnego rozwoju oraz współczesnego regresu funkcjonalnego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13343
ISSN: 2353-4826
1508-1117
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dragan_Przemiany_struktury_funkcjonalnej_Nowego_Miasta.pdf983,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons