Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13397
Title: Zadania współczesnej szkoły w opiniach nauczycieli
Authors: Twardzik, Anna
Keywords: school; intercultural education; upbringing to valuabe life
Issue Date: 2016
Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Citation: A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko, A. Gancarz (red. nauk.), "Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym : teoria i praktyka" (S. 243-253). Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Abstract: "Każde społeczeństwo kształtuje określone zachowania i kreuje nowe wzory aktywności jednostek, grup i zbiorowości. Związane jest to z potrzebami ludzi, postępem cywilizacyjno-społecznym, naukowym i technologicznym. Środkiem, który pozwala upowszechniać te zmiany i daje zarazem możliwość rozwoju społecznego oraz indywidualnego, jest szkoła. Choć jej funkcje na przestrzeni lat znacznie ewoluowały, to nie można zaprzeczyć temu, że przyczynia się ona do socjalizacji jednostek, a tym samym do rozwoju całego społeczeństwa. Główne zadania, jakie przypisuje się tej instytucji, oscylują wokół socjalizacji wtórnej, kształtowania kapitału ludzkiego, kontroli społecznej, selekcji, alokacji, reorganizacji osobowości ucznia w kierunku wzorców uniwersalistycznych, a także pełnienia funkcji ekonomicznej, społecznej, kulturowej i dyscyplinującej" […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13397
ISBN: 978-83-8019-593-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Twardzik_zadania_wspolczesnej_szkoly_w_opiniach.pdf390,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons