Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13404
Title: Niechciany, pomijany, samotny : wykluczenie rówieśnicze jako obszar pedagogicznej nieuwagi i niewrażliwości
Authors: Pyrzyk-Kuta, Aleksandra
Keywords: peer group; exclusion; special educational needs; corrective and educational measures
Issue Date: 2017
Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Citation: A. Szczurek-Boruta, K. Jas (red. nauk.), "Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym : wyzwania, powinności pedagogiki, zadania" (S. 91-102). Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Abstract: "Arystotelesowskie animal socjale głosi powołanie człowieka do życia w zbiorowości. Zdarza się jednak, iż różnicowanie i klasyfikowanie, grupowanie się jednostek prowadzi do niebezpiecznej marginalizacji innych osób, zwłaszcza we wczesnym etapie edukacji, a następnie w okresie adolescencji, w którym socjalizacja i – związana z tym procesem – grupa rówieśnicza nabierają szczególnego znaczenia. Kontakty rówieśnicze wyznaczają bowiem przestrzeń społeczną konieczną do pobudzania inicjatyw jednostki, ukształtowania norm, kodeksu wartości i wzorów postępowania, zaspokajają potrzebę akceptacji i przynależności. Jednak, co dzieje się w przypadku braku tej akceptacji, odrzucania z powodu dostrzeganej odmienności, w sytuacji, gdy deklarowane kompetencje wychowawców okazują się pozorne lub niewystarczające, by przeciwdziałać problemowi czy skutecznie go rozwiązać? Nieadekwatne lub nieudolne reagowanie na problem, lub – co gorsze – jego bagatelizowanie nasilają zjawisko ekskluzji. Geneza i konsekwencje tego zjawiska wyznaczają oś podjętych rozważań." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13404
ISBN: 978-83-8019-695-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pyrzyk_Kuta_Niechciany_pomijany_samotny.pdf454,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons