Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13428
Title: Properties of composite alluminium oxide-graphite layers obtained by an electrolytic method
Authors: Bara, Marek
Skoneczny, Władysław
Keywords: composite layer; aluminium oxide; graphite; SEM; XPS; warstwa kompozytowa; tlenek aluminium; grafit
Issue Date: 2008
Citation: "Advances in Manufacturing Science and Technology" Vol. 32, no 3 (2008), s. 61-68
Abstract: The paper presents the mechanical properties of composite aluminium oxide-graphite surface layers. The layers were obtained by an electrolytic method, on a EN AW-5251 aluminium alloy substrate, in electrolytes with different graphite concentrations. The layers produced were subjected to tests with use of scanning electron microscopy (SEM) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The results of tests concerning the microstructure, thickness and microhardness of the layers are presented. aluminium-grafit. Warstwy otrzymano metodą elektrolityczną na podłożu stopu aluminium EN AW-5251, w elektrolitach o różnym stężeniu grafitu. Wytworzone warstwy poddano badaniom przy zastosowaniu elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) oraz spektrometrii fotoelektronów (XPS). Przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i morfologii powierzchni oraz grubości i mikrotwardości warstw.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13428
ISSN: 2300-2565
Appears in Collections:Artykuły (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bara_Properties_of_composite_alluminium_oxide-graphite_layers.pdf620,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons