Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13662
Title: Realizacja zasady równości wobec prawa w postępowaniu administracyjnym
Other Titles: Implementation of the rule of equality before the law in administrative proceedings
Authors: Rzepka, Michał
Keywords: dobre praktyki administracyjne; równość wobec prawa; rozstrzyganie spraw indywidualnych
Issue Date: 2019
Citation: "Roczniki Administracji i Prawa" Nr 19 (2019), s. 265-278
Abstract: W tekście wyłoniono z ogólnych zasad postępowania administracyjnego najistotniejsze reguły stanowiące dobre praktyki administracyjne. Skonfrontowano je z postanowieniami wynikającymi z Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej, a następnie zestawiono z konstytucyjną regułą równości. W następstwie przeprowadzonych analiz, wyodrębnione zostały ramy zastosowania zasady równości wobec prawa przy rozstrzyganiu spraw indywidualnych w postępowaniu administracyjnym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13662
DOI: 10.5604/01.3001.0014.1032
ISSN: 1644-9126
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rzepka_Realizacja_zasady_rownosci_wobec_prawa_w_postepowaniu_administracyjnym.pdf774,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons