Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13853
Title: Theatrical and quasi-theatrical forms in first stages of school education in Poland
Other Titles: Formy teatralne i parateatralne w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej w Polsce
Authors: Szymik, Eugeniusz
Kováčová, Zuzana
Keywords: theatrical and quasi-theatrical forms in Poland; early school education; formy teatralne i parateatralne w Polsce; polonistyczna edukacja wczesnoszkolna
Issue Date: 2017
Citation: "Journal of Modern Science" Vol. 35, nr 4 (2017), s. 65-76
Abstract: The article makes the reader familiar with the most important and most interesting theatrical and quasi-theatrical forms, methods and techniques used in contemporary Polish schools. It begins with description of the simplest ones helping to develop the so-called ‘living word culture’ (e.g. narrating aloud, reading aloud, reciting, reading with roles assigned) Further, stage adaptations and modern forms of work utilising student-activating methods such as: drama games, inscenised trial, ’theatrical-literary workshop’, and drama are described. After T. Samulczyk-Pawluk, the following contemporary theatrical forms are listed as well: self-made theatre, doll theatre, objects theatre, poetry theatre, pantomime, plastic theatre, theatre of propositions, small forms theatre. The article contains a discussion of theatrical and quasi-theatrical forms in an early school education teacher’s work. These can to a large extent catalyse a pupil’s creative expression, which in turn allows him better to understand the text being discussed in class or play his part. Artykuł przybliża czytelnikowi najważniejsze i najciekawsze formy, metody i techniki teatralne i parateatralne stosowane we współczesnej szkole w Polsce, od najprostszych, które kształcą tzw. kulturę żywego słowa (np. głośne opowiadanie [gawędę], głośne czytanie, recytację, czytanie z podziałem na role), przez inscenizacje, do nowoczesnych form pracy, z wykorzystaniem metod aktywizujących, takich jak: gry dramatyczne, sąd inscenizowany, „warsztaty teatralno-literackie” i drama. Wyróżniono również (za T. Samulczyk-Pawluk) następujące współczesne formy teatralne: teatr samorodny, teatr lalek, teatr przedmiotów, teatr poezji, pantomima, teatr plastyczny, teatr propozycji, teatr małych form. W artykule wskazano jedną z najciekawszych form teatralnych stosowanych w szkołach słowackich – dramatyczne wychowanie. Specyfikę artykułu stanowi omówienie zagadnienia związanego z rolą form teatralnych i parateatralnych w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, które mają duży wpływ na wyzwolenie ekspresji twórczej ucznia, co pozwala mu lepiej zrozumieć omawiany tekst literacki czy budować rolę.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13853
DOI: 10.13166/jms/84816
ISSN: 2391-789X
1734-2031
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymik_Theatrical_and_quasi-theatrical_forms_in_first_stages_of_school_education.pdf395,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons