Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1417
Tytuł: "Imperium maius et ratio" : sur les consuls romains des annees 146-43 avant J.-Chr.
Autor: Aleksandrowicz, Tadeusz
Słowa kluczowe: konsule rzymscy; kultura intelektualna
Data wydania: 2006
Źródło: Scripta Classica, Vol. 3 (2006), s. 42-56
Abstrakt: W artykule przedstawiono syntetyczny obraz kultury intelektualnej konsulów, którzy w latach 146-43 przed Chr. pełnili najwyższą władzę wykonawczą w Republice Rzymskiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom kultury intelektualnej konsulów był zróżnicowany, ale w badanym okresie systematycznie wzrastał. Kolejne pokolenia konsulów były lepiej wykształcone. Uwidocznił się również wpływ greckich idei na formację intelektualną konsulów, która charakteryzowała się rzymskim pragmatyzmem i służyła bezpośrednio lub pośrednio sprawowaniu władzy. Poziom intelektualny konsulów miał więc wpływ na sposób rządzenia państwem i podbitymi ludami. Najbardziej światli konsulowie starali się, aby ich władza (imperium maius) oparta była nie tylko na sile (vis), ale także na rozumie (ratio).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1417
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Aleksandrowicz_Imperium_maius_et_ratio.pdf606,4 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons