Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1439
Tytuł: Space Mixing
Autor: Łuszczak, Małgorzata
Kopoczek, Remigiusz
Kroczek-Wasińska, Katarzyna
Słowa kluczowe: działania warsztatowe; multimedia; intermedia; rzeczywistość wirtualna
Data wydania: 2014
Źródło: Studia Artystyczne, 2014, nr 1, s. 81-86
Abstrakt: Prezentowane działania dotyczą poszukiwania nowych metod dydaktycznych związanych z kształceniem nauczycieli na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, realizowanym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Instytucie Sztuki w Cieszynie. Aktualna sytuacja sztuki charakteryzuje się dużą złożonością, która spowodowana jest z jednej strony kontekstem teoretycznym modernizmu i inwazją kultury popularnej, a z drugiej – pojawieniem się w sztuce nowych mediów, takich jak: plastyczne działania intermedialne i multimedialne, art netu oraz zróżnicowanych praktyk artystycznych. Nowa rzeczywistość stawia nowe zadania przed nauczycielami. Przygotowując ich do zawodu, nie należy zapominać o złożoności tego problemu i ograniczać się jedynie do działań warsztatowych i historii sztuki (wartości poszczególnych dzieł). Interdyscyplinarne podejście do uczestnictwa w kulturze wizualnej wydaje się najbardziej słusznym rozwiązaniem. Przykładem działań interdyscyplinarnych są nowe standardy kształcenia nauczycieli w Polsce, które koncentrują się na szeroko rozumianych kategoriach tematycznych, np. człowiek i media, a w mniejszym stopniu opisują techniki plastyczne. Dyskurs prowadzony na uniwersytetach, zajmujących się kształceniem nauczycieli, zmierza do poszukiwania nowych koncepcji i metod, które pozwoliłyby na edukację dostosowaną do wymogów i potrzeb współczesnego świata. Zespół nauczycieli Katedry Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej podejmuje szereg działań edukacyjno-artystycznych. W ich ramach wykorzystywane są zarówno tradycyjne narzędzia i techniki, jak również rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona. Artykuł prezentuje kilkanaście warsztatów zrealizowanych na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, a także w ramach międzynarodowych projektów, takich jak Lifelong Learning Programme w Austrii, Czechach i we Włoszech.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1439
ISSN: 2391-9965
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Luszczak_Space_Mixing.pdf959,8 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons