Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1503
Tytuł: "Outsourcing" jako metoda eliminacji barier kulturowych w funkcjonowaniu organizacji wielokulturowych
Autor: Foltys, Joachim
Słowa kluczowe: outsourcing; organizacja
Data wydania: 2010
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Kożusznik, M. Chrupała-Pniak (red.), "Zastosowania psychologii w zarządzaniu" (S. 117-127). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: Wyprowadzenie wybranych funkcji i obszarów (outsourcing) organizacji poza nią z uwzględnieniem aspektów kultury organizacji, w tym kultury narodowej, pozwoli na tworzenie nowej wartości w jej łańcuchu wartości. Koncepcja zastosowania outsourcingu w aspekcie realnego uwzględniania „lokalnych” kultur organizacyjnych, w tym wynikająca z uwzględnienia „lokalnej” kultury narodowej, pozwala na: — tworzenie dodatkowych wartości w organizacji zlecającej, która na lokalnym rynku nie jest w stanie tworzyć innowacyjnych rozwiązań zwiększających jej efektywność ekonomiczną, — zwiększenie korzyści natury kulturowej (rytuały, symbolika materialna, język i inne), — wykorzystanie syndromu wizerunku zarówno z pozycji zleceniodawcy (korzystanie z renomowanych dostarczycieli usług, z danego rynku — szwajcarskiego jako usługi finansowe — lub wybranych korporacji, np. IBM, GAZPROM, SHELL, BP), jak i z pozycji zleceniobiorcy — na przykład wykorzystując jego dobrą kondycję ekonomiczno-finansową; — eliminację konfliktów, których podłożem pozostają uwarunkowania kulturowe. Zastosowanie outsourcingu w zarządzaniu organizacjami z jednej strony pozwala na „konsumowanie” korzyści wynikających z globalizacji działania, z drugiej — stwarza możliwość uwzględnienia w funkcjonowaniu organizacji różnic ich kultur (zarówno kultury organizacji — zleceniodawcy, jak i kultury organizacji — zleceniobiorcy) i kultur lokalnych narodowych. Reasumując, należy podkreślić ogromne możliwości wykorzystania outsourcingu jako narzędzia eliminacji barier kulturowych w funkcjonowaniu organizacji na poszczególnych rynkach oraz w funkcjonowaniu globalnych organizacji wielokulturowych. Proces globalizacji dynamizuje tworzenie organizacji wielokulturowych, co implikuje jeszcze większy wpływ aspektów kulturowych na ich funkcjonowanie. Dlatego uwzględnianie wybranych aspektów kultur przez zastosowanie outsourcingu zwiększa szanse przetrwania organizacji na bardzo turbulentnym globalnym rynku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1503
ISBN: 9788322619247
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Foltys_Outsourcing_jako_metoda_eliminacji_barier_kulturowych.pdf318,22 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons