Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1503
Title: "Outsourcing" jako metoda eliminacji barier kulturowych w funkcjonowaniu organizacji wielokulturowych
Authors: Foltys, Joachim
Keywords: outsourcing; organizacja
Issue Date: 2010
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Kożusznik, M. Chrupała-Pniak (red.), "Zastosowania psychologii w zarządzaniu" (S. 117-127). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Wyprowadzenie wybranych funkcji i obszarów (outsourcing) organizacji poza nią z uwzględnieniem aspektów kultury organizacji, w tym kultury narodowej, pozwoli na tworzenie nowej wartości w jej łańcuchu wartości. Koncepcja zastosowania outsourcingu w aspekcie realnego uwzględniania „lokalnych” kultur organizacyjnych, w tym wynikająca z uwzględnienia „lokalnej” kultury narodowej, pozwala na: — tworzenie dodatkowych wartości w organizacji zlecającej, która na lokalnym rynku nie jest w stanie tworzyć innowacyjnych rozwiązań zwiększających jej efektywność ekonomiczną, — zwiększenie korzyści natury kulturowej (rytuały, symbolika materialna, język i inne), — wykorzystanie syndromu wizerunku zarówno z pozycji zleceniodawcy (korzystanie z renomowanych dostarczycieli usług, z danego rynku — szwajcarskiego jako usługi finansowe — lub wybranych korporacji, np. IBM, GAZPROM, SHELL, BP), jak i z pozycji zleceniobiorcy — na przykład wykorzystując jego dobrą kondycję ekonomiczno-finansową; — eliminację konfliktów, których podłożem pozostają uwarunkowania kulturowe. Zastosowanie outsourcingu w zarządzaniu organizacjami z jednej strony pozwala na „konsumowanie” korzyści wynikających z globalizacji działania, z drugiej — stwarza możliwość uwzględnienia w funkcjonowaniu organizacji różnic ich kultur (zarówno kultury organizacji — zleceniodawcy, jak i kultury organizacji — zleceniobiorcy) i kultur lokalnych narodowych. Reasumując, należy podkreślić ogromne możliwości wykorzystania outsourcingu jako narzędzia eliminacji barier kulturowych w funkcjonowaniu organizacji na poszczególnych rynkach oraz w funkcjonowaniu globalnych organizacji wielokulturowych. Proces globalizacji dynamizuje tworzenie organizacji wielokulturowych, co implikuje jeszcze większy wpływ aspektów kulturowych na ich funkcjonowanie. Dlatego uwzględnianie wybranych aspektów kultur przez zastosowanie outsourcingu zwiększa szanse przetrwania organizacji na bardzo turbulentnym globalnym rynku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1503
ISBN: 9788322619247
Appears in Collections:Książki/rozdziały

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Foltys_Outsourcing_jako_metoda_eliminacji_barier_kulturowych.pdf318,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons