Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1518
Tytuł: Perspectiva intercultural en los estudios del lenguaje jurídico español
Autor: Nowakowska-Głuszak, Anna
Słowa kluczowe: lingwistyka kulturowa; norma prawna; hiszpańskie teksty prawne; język prawniczy
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Wilk-Racięska, A. Nowakowska-Głuszak, C. Tatoj (red.), “Encuentros entre lenguas, literaturas y culturas de los territorios luso-hispanos : Perspectivas diferentes” (s. 196-221). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The aim of the article is to present the possibilities of how the cultural linguisticsperspective can be used in the analysis of legal language. The author concentratesmainly on the notion of the view of world and points out in what way this notiondetermines language structure. Then the author characterizes the specific area of lawas a cultural phenomenon and presents analogies between both systems. Consequently,she develops the notion of legal view of world. According to her, this image determinesthe specifics of specialized language. This particular view determines also the structureof the language of normative texts and has influence on how this language is relatedto natural language. It also constitutes an excellent starting point in the field of legallinguistics research.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1518
ISBN: 9788322622445
9788380121737
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowakowska_Gluszak_Perspectiva_intercultural_en_los_estudios_del_lenguaje.pdf357,56 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons