Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15782
Title: "Femme" - ce qu'elle fait et ce qu'on peut faire avec en langue francaise
Authors: Chrupała, Aleksandra
Keywords: femme; język francuski
Issue Date: 2002
Citation: Neophilologica, T. 15, (2002), s. 55-76
Abstract: Przedmiotem artykułu jest próba opisu stopnia językowego skostnienia wyrażeń zawierających słowo femme w języku francuskim. W części teoretycznej przedstawiono przyjętą definicję figement lexical oraz parametry pozwalające ustalić jego stopień, w części praktycznej zaś - analizę wybranych wyrażeń oraz tabele ilustrujące wyniki. Na podstawie kryteriów wyznaczonych przez Gastona Grossa autorka stara się pokazać - na przykładzie kilku typów konstrukcji {femme de Ni N de femme, femme + Adj., Adj. + femme, V + femme) - iż relacje zachodzące pomiędzy składnikami przedstawionych wyrażeń charakteryzują się różnym stopniem figement.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15782
ISSN: 2353-088X
0208-5550
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chrupala_Femme_ce_quelle_fait.pdf772,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons