Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1607
Tytuł: Patologia społeczna w mieście średniej wielkości : raport z badań empirycznych na Śląsku
Autor: Kowalczewska-Grabowska, Katarzyna
Słowa kluczowe: patologia społeczna; miasto; Górny Śląsk
Data wydania: 2008
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Czerkawski, A. Nowak (red.), "Wybrane zagadnienia patologii społecznej - implikacje empiryczne" (S. 20-30). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Transformacja ustrojowa i towarzyszące jej przemiany społeczno-ekonomiczne sprzyjają dezorganizacji społecznej skutkującej wzrostem liczby zachowań patologicznych. Przyczyn tego stanu należy upatrywać w trudnościach znalezienia stałego zatrudnienia, wzrastającej biedzie i związanym z tym poczuciem zagrożenia. Permanentny stres, w jakim żyje znaczna część społeczeństwa Polski, odbija się na prawidłowym funkcjonowaniu jednostek i rodzin oraz jest przyczyną powstawania zachowań niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami. Celem badań było zdiagnozowanie zagrożeń społecznych w społecznościach lokalnych dwóch miast Górnego Śląska i ich porównanie w zakresie: — zmian ludnościowych; — bezdomności, problemu alkoholizmu, narkomanii, przestępczości (w tym przeciwko rodzinie) oraz zachorowalności na schorzenia psychiczne (również w kontekście popełnianych samobójstw); — oceny dotychczasowych działań administracji samorządowej z uwzględnieniem organizowania i promowania aktywnych form przeciwdziałania tym zagrożeniom. Przedmiotem podjętych badań były zagrożenia społeczne występujące w trakcie przeobrażeń społeczno-gospodarczych, szczególnie w okresie wdrażania reform systemowych. Badania przeprowadzone zostały w dwóch miastach średniej wielkości: w Chorzowie i Tychach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1607
ISBN: 9788322617588
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kowalczewska_Grabowska_Patologia_spoleczna_w_miescie_sredniej_wielkosci.pdf374,16 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons