Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1611
Title: Oddziaływania penitencjarne i ich skuteczność w praktyce współczesnego zakładu karnego
Authors: Konik, Barbara
Raś, Danuta
Keywords: działania penitencjarne; zakład karny; resocjalizacja
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Czerkawski, A. Nowak (red.), "Wybrane zagadnienia patologii społecznej - implikacje empiryczne" (S. 131-145). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Resocjalizacja w warunkach izolacji więziennej jest procesem trudnym i długotrwałym. W dzisiejszych czasach rola zakładu karnego to nie tylko społeczna izolacja przestępców, ale również troska o zmianę postaw osób zdemoralizowanych na prospołeczne i powszechnie akceptowane oraz zniechęcenie ich do działalności przestępczej. Istota oddziaływań penitencjarnych zawarta i uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności. Na podstawie § 39 wspomnianego rozporządzenia do środków tych należą: praca, nauczanie, działalność kulturalno-oświatowa i sportowa, nagradzanie i karanie dyscyplinarne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1611
ISBN: 9788322617588
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konik_Oddzialywania_penitencjarne_i_ich_skutecznosc.pdf422,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons