Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1623
Title: Prawo właściwe dla przelewu wierzytelności : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2003 r. (III CK 80/02)
Authors: Kurowski, Witold
Keywords: przelew wierzytelności; prawo; wyrok Sądu Najwyższego; glosa
Issue Date: 2007
Citation: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 1 (2007), s. 145-150
Abstract: Problematyce przelewu wierzytelności w ujęciu kolizyjnym Sąd Najwyższy nie poświęcał, jak dotąd, dużej uwagi. Ostatnie publikowane orzeczenia poruszające wspomnianą kwestię pochodzą z okresu międzywojennego. Z tym większą satysfakcją należy przyjąć wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 2003 r., w sposób jednoznaczny rozstrzygający niektóre nasuwające się w tej materii wątpliwości. Zadanie to było o tyle trudniejsze, że polski ustawodawca do ustaw kolizyjnych, zarówno z 1926 r., jak również z 1965 r., nie wprowadził przepisów odnoszących się wprost do przelewu wierzytelności. Istniejąca luka długo czekała więc na wypełnienie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1623
ISSN: 1896-7604
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurowski_Prawo_wlasciwe_dla_przelewu_wierzytelnosci.pdf455,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons