Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16290
Title: Metoda elementów skończonych w badaniach tribologicznych
Authors: Kubica, Marek
Służałek, Grzegorz
Keywords: metoda elementów skończonych; badania węzłów tribologicznych; MES
Issue Date: 2011
Citation: Logistyka, 2011, nr 6, s. 2003-2013
Abstract: Praca traktuje o metodzie elementów skończonych (MES) i jej zastosowaniu w badaniach węzłów tribologicznych: kulka-tarcza, kostka-płytka, klocek-płytka, trzpień-tarcza, rolka-klocek płaski, rolka-klocek wklęsły i rolka-rolka. Analizy komputerowe przeprowadzono po wprowadzeniu odpowiednich właściwości materiału próbki i własności wytworzonej na niej warstwy tlenkowej, a także zadaniu warunków brzegowych odpowiadających rzeczywistym. Badania wykonano w programach wykorzystujących do obliczeń MES, przedstawiono wnioski z ich użycia, oraz pokazano ich wady i zalety. Zebrane konkluzje wskazują na różnorodność działania i możliwości użytych aplikacji, które są pomocne w początkowych fazach technicznego cyklu życia produktu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16290
ISSN: 1231-5478
Appears in Collections:Artykuły (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubica_Metoda_elementow_skonczonych_w_badaniach_tribologicznych.pdf2,86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons