Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17102
Title: Komputer w procesie rozwijania gotowości szkolnej dzieci 6-letnich - doniesienie z badań
Authors: Watoła, Anna
Keywords: proces wychowania; komputer; wychowanie; edukacja przedszkolna
Issue Date: 2003
Citation: Chowanna, 2003, t. 2, s. 161-173
Abstract: Złożoność procesów nauczania - uczenia się, związanych z procesem wychowania powoduje, iż coraz częściej nauczyciel przedszkola wykorzystuje w swej pracy komputer jako narzędzie, które skutecznie wspomaga edukację i zabawę dziecka w przedszkolu oraz pozwala planować, diagnozować, orga­nizować, motywować i kontrolować swoją pracę oraz działania innych ludzi, aby osiągnąć wyznaczony cel (Bieniok, 1997, s. 97). W obliczu wyzwań trwającej reformy oświatowej, jak również w obliczu wyzwań idących wraz z szybkim wzrostem komputeryzacji codziennego życia współczesnego człowie­ka przyjmującego styl życia charakterystyczny dla „społeczeństwa informacyj­nego” ( Kwiatkowski, 2000) zasadne i konieczne jest, aby również nau­czyciel wychowania przedszkolnego oraz kadra kierownicza i administracyjna w przedszkolach stosowała w swej pracy nowoczesne metody, formy i narzę­dzia pracy[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17102
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Watola_Komputer_w_procesie_rozwijania_gotowosci_szkolnej.pdf545,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons