Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17913
Title: Polityka ekologiczna Wspólnoty Europejskiej : wyzwania dla Polski w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej
Authors: Grabowska, Genowefa
Keywords: ekologia; Wspólnota Europejska; polityka
Issue Date: 2001
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 34, nr 1 (2001), s. 79-96
Abstract: Cele i kierunki działalności każdej organizacji międzynarodowej są określone we wstępie lub w pierwszych artykułach jej statutu. Państwa wyjaśniają w nich powody utworzenia danej organizacji, obwieszczają w nich swój program i prezentują jej cele w bardzo ogólny sposób, posługując się przy tym językiem opisowym, bliższym raczej polityce niż prawu. Nie należy jednak uważać wstępu za czysto dekoracyjny element statutu, albowiem obok deklaracji politycznych zawiera on także ważne wskazówki interpretacyjne \ a to sprawia, że ustalenie intencji stron umowy wymaga odwołania się do jej wstępu. Sformułowane tam w sposób ogólny cele (np. preambuła do Karty NZ) są dla członków organizacji wskazówką postępowania, jednakże nie mają prawotwórczego charakteru, a zatem nie wywołują skutków prawnych w postaci przyznania praw lub nałożenia na państwa konkretnych zobowiązań. Akceptacja prawa każdej organizacji do zamieszczenia we wstępie informacji o celu jej utworzenia oraz o kształcie i charakterze jej polityki, zmusza jednak do poszukiwania konkretnych celów organizacji (lub celów jej polityki w określonej dziedzinie) nie we wstępie, ale w tej części umowy, która ma charakter prawotwórczy, czyli w przepisach nakładających na państwa obowiązek określonego zachowania lub postępowania (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17913
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grabowska_Polityka_ekologiczna.pdf537,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons