Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17940
Title: Nadużycie prawa jako środek obrony i źródło kreowania akcji zaczepnych
Authors: Korzan, Kazimierz
Keywords: prawo; nadużycie; kodyfikacje cywilne
Issue Date: 2001
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 34, (2001), s. 97-108
Abstract: Problem nadużycia prawa wyłonił się na tle kodyfikacji cywilnych XIX i XX wieku, które koncepcję praworządności oparły na bazie prawa pozytywnego przy apriorycznym założeniu, że prawo to jest wyczerpujące w stopniu stwarzającym warunki do rozstrzygnięcia każdej sprawy. Takiemu rozstrzygnięciu sprzyja -jak to się podkreśla w nauce - możliwość wykorzystania przez podmioty stosujące prawo narzędzi wypracowanych przez metodologię prawa, tj. zasad wykładni prawa, sposobów wypełniania luk prawnych itp. We wspomnianych kodyfikacjach wprowadzono jednak instrumenty przeciwdziałające wynoszeniu się przez nosicieli praw podmiotowych ponad przysługujące im uprawnienia określone w prawie przedmiotowym. Instrumenty te przybrały konwencjonalną nazwę klauzul generalnych, do których zaliczamy m.in. zasady współżycia społecznego i zasady społeczno-gospodarczego przeznaczania prawa (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17940
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korzan_Naduzycie_prawa.pdf441,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons