Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1875
Title: Aktywność edukacyjna jako wyraz strategii lokalnych oraz innowacyjności zasobów ludzkich w małych i średnich miastach na przykładzie Nysy, Raciborza, Głogówka i Lublińca
Authors: Swadźba, Urszula
Keywords: Aktywność edukacyjna; strategie lokalne; zasoby ludzkie; małe i średnie miasta
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Bartoszek, U. Swadźba (red.), "Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych" (S. 159-210). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Małe i średnie miejscowości są najczęściej postrzegane jako oazy spokoju, które odpowiadają starszemu pokoleniu. Nie brak w nich jednak aktywnych jednostek, chcących się kształcić i znaleźć dobrą pracę na miejscu. W jaki sposób lokalne władze odpowiadają na edukacyjne potrzeby młodych ludzi? Czy jedynym wyjściem dla nich jest opuszczenie na stałe swojego miasta lub miasteczka? Od oferty edukacyjnej i od późniejszej możliwości zatrudnienia zależy to, czy młodych, zdolnych ludzi uda się „zatrzymać” w małej miejscowości. W naszym projekcie staraliśmy się odpowiedzieć na różne pytania badawcze związane z aktywnością i innowacyjnością. W bieżącym rozdziale zajmuję się problemem edukacji. Przedstawię najpierw ofertę edukacyjną, którą dysponują badane miejscowości, sposób jej dostosowywania do lokalnego rynku pracy, a następnie ocenę oferty przez miejscowe elity oraz ludność. Następnym problemem, który przedstawię, będzie wykształcenie miejscowych elit i badanej ludności zamieszkującej wylosowane gospodarstwa domowe. Poszukam szczegółowych odpowiedzi na następujące pytania: Jakie strategie edukacyjne realizowało starsze i średnie pokolenie? Jakie strategie edukacyjne realizuje obecne młode pokolenie? Jakie strategie edukacyjne dla młodego pokolenia postulowane są przez miejscowe elity? Jakim dodatkowym kapitałem kulturowym dysponują badane społeczności? Na potrzeby tego artykułu sformułowaliśmy następujące hipotezy badawcze: Hipoteza 1. Badane miejscowości ze względu na swą wielkość dysponują zróżnicowaną ofertą edukacyjną. Jej zróżnicowanie jest zależne od zasobów miejscowości, ale również od aktywności miejscowych władz. Ocena tej oferty zależeć będzie od jej zróżnicowania oraz skali, ale również od oczekiwań mieszkańców. Hipoteza 2. W badanych miejscowościach w okresie realnego socjalizmu strategie edukacyjne dostosowane były do miejscowego rynku pracy. Aktualnie zależą one nie tylko od oferty miejscowego rynku pracy, ale również od zagranicznego, najczęściej niemieckiego rynku zatrudnienia. Hipoteza 3. Umieszczenie w miejscowości o średniej wielkości uczelni wyższej wpływa na aktywność edukacyjną młodego pokolenia. Hipoteza 4. Tryb i miejsce aktywności edukacyjnej mieszkańców (studia dzienne, zaoczne, wybrana miejscowość kształcenia) zależne są od wielkości badanej miejscowości i jej oferty edukacyjnej. Hipoteza 5. W skład kapitału kulturowego ludności autochtonicznej będą wchodziły kwalifikacje zdobyte w miejscowych szkołach, ale również niemiecki paszport i znajomość języka, która pozwala aktywizować się na zachodnim rynku pracy. Tak przedstawione pytania badawcze i hipotezy będziemy weryfikować na podstawie materiału badawczego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1875
ISBN: 9788322620403
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swadzba_Aktywnosc_edukacyjna_jako_wyraz_strategii_lokalnych.pdf684,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons