Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1877
Tytuł: Tożsamość miejsca a strategie adaptacyjne mieszkańców małych i średnich miast
Autor: Dziewierski, Marek
Słowa kluczowe: Tożsamość miejsca; strategie adaptacyjne
Data wydania: 2012
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Bartoszek, U. Swadźba (red.), "Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych" (S. 271-293). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Ostatni etap badań nad aktywizacją i degradacją kapitału ludzkiego w obszarze miast peryferyjnych w zamyśle autorów projektu miał stanowić próbę zastosowania podejścia jakościowego w celu ugruntowania i pogłębienia wiedzy zdobytej podczas badań surveyowych. Przypomnijmy, że w ramach I etapu pracy badawczej koncentrowano się m.in. na kwestiach związanych z jakością życia w mieście oraz szansami życiowymi mieszkańców w zakresie kształcenia i pracy zawodowej. Podstawową jednostką analizy było gospodarstwo domowe, w którego obrębie określano głowę gospodarstwa jako głównego informatora, z którym następnie przeprowadzono wywiad kwestionariuszowy. W rezultacie poddano analizie statystycznej 1 355 wywiadów skategoryzowanych. W II etapie, na podstawie ankiety rozdawanej wśród miejskich elit (pracownicy administracji terenowej, samorządowcy, lokalni liderzy partii politycznych i stowarzyszeń, osoby duchowne itd.), uzyskano m.in. informacje dotyczące: lokalnej bazy gospodarczej, sytuacji na poszczególnych rynkach pracy, bezrobocia w gminach, aktywizacji zawodowej oraz innych działań terenowych na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i pozyskiwania kapitału ludzkiego. Przeanalizowano pod tym kątem 354 ankiety
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1877
ISBN: 9788322620403
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dziewierski_Tozsamosc_miejsca_a_strategie_adaptacyjne.pdf400,06 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons