Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18958
Title: Akt administracyjny "osobowo-rzeczowy" : zagadnienia następstwa prawnego
Authors: Matan, Andrzej
Keywords: akt administracyjny; następstwa prawne
Issue Date: 2008
Citation: "Roczniki Administracji i Prawa" R. 7/8 (2008), s. 111-121
Abstract: Publiczne prawa i obowiązki ukształtowane w drodze aktu administracyjnego mają, co do zasady, charakter osobisty. Pozostają trwale związane z tą osobą, dla której zostały ustanowione, są nieprzenoszalne i gasną wraz ze śmiercią ich adresata i nie ma co do nich następstwa prawnego. Zmiana osoby (adresata) pociąga za sobą zmianę stosunku prawnego1. Istotą aktu administracyjnego jest bowiem jednostronne określenie przez kompetentny organ administracyjny praw i obowiązków zindywidualizowanego adresata w konkretnej sytuacji i na podstawie konkretnego stanu prawnego2. Akt ten (prawomocny) wiąże tak długo, jak długo któryś z elementów decydujących o jego identyczności konkretyzowanego aktem stosunku prawnego nie ulegnie modyfi kacji3. Dysponentem aktu administracyjnego jest tylko administracja. Nie można więc przenieść praw i obowiązków zawartych w aktach administracyjnych bez udziału organu, który akt wydał (...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18958
ISSN: 1644-9126
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matan_Akt_administracyjny_osobowo-rzeczowy.pdf286,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons