Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1987
Title: Badanie opanowania umiejętności czytania przez uczniów klas czwartych szkoły podstawowej
Authors: Przybyla, Olga
Turek, Joanna
Keywords: modele opanowania czytania; zaburzenia czytania; przebieg procesu czytania; trudności w czytaniu; błędy w czytaniu; klasyfikacja błędów w czytaniu
Issue Date: 2013
Citation: "Logopedia Silesiana" T. 2. (2013), s. 24-50
Abstract: The authors discuss the results of research carried out to present reading skills of pupils in the primary school. Taking into account theoretical background, used to prepare the research methodology, the most significant factors contributing to the reading process are analyzed. There are two dimensions of reading skills that are involved in the research: decoding and reading comprehension of the text. The range of decoding provides the assessment of reading speed (treated as a number of words read within one minute), correctness of reading (perceived as proportion of the read word in a correct way compared to all read words per minute), and a type of mistakes made by children during reading. Key words: research of reading skills, determinants of the reading process, decoding, reading comprehension Wprowadzenie Czytanie jest jedną z najważniejszych form komunikowania się we współczesnym świecie. Stanowi formę dostępu do powszechnej informacji i źródło wiedzy. Służy człowiekowi zarówno w praktycznym, codziennym działaniu, w pracy zawodowej, jak i w rozwijaniu zainteresowań, kształtowaniu racjonalnego poglądu na świat oraz w dostarczaniu bodźców do uformowania i rozwoju uczuć, wpływając na rozwój całej jego osobowości. Czytanie jest operacją wieloczynnościową, której sprawną realizację determinują złożone kompleksy uwarunkowań biologicznych, psychologiczno- pedagogicznych i społecznych. Opanowanie umiejętności czytania stanowi długotrwały proces. Jego powodzenie zależy od bardzo wielu czynników, jednak przede wszystkim od indywidualnych predyspozycji i potencjalnych możliwości dziecka, takich jak: stan poziomu neurorozwojowego, poziomu rozwoju sfery emocjonalno- motywacyjnej, rozwoju funkcji psychomotorycznych i poznawczych, oraz od czynników
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1987
ISSN: 2300-5246
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przybyla_Badanie_opanowania_umiejetnosci_czytania_przez_uczniow_klas_czwartych.pdf408,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons