Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20001
Title: Przemoc w szkole w relacjach nauczyciel-uczeń, uczeń-nauczyciel
Authors: Kosek-Nita, Bogumiła
Nawrot, Anna
Keywords: dzieci; przemoc
Issue Date: 2002
Citation: "Nauczyciel i Szkoła" 2002, nr 3/4, s. 346-360
Abstract: Jednym z istotnych współczesnych problemów w procesie opieki i wychowania dzieci jest przemoc występująca w różnych środowiskach: w rodzinie, szkole, placówkach wychowawczych. Wśród czynników wywołujących potencjalne zachowanie agresywne wymienia się: m. in. „traumatyżujący dziecięcąpsychikę wpływ różnych form przemocy obserwowanych w życiu rodzinnym, telewizji, filmach video” .1 potocznie przemoc jest rozumiana jako siła przezwyciężająca jakąś siłę, fizyczna przewaga wykorzystywana do czynów bezprawnych dokonywanych na kimś, narzucana bezprawnie władza, panowanie; czyny bezprawne dokonywane z użyciem fizycznego przymusu, gwałt.2 (...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20001
ISSN: 1426-9899
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosek-Nita_Przemoc_w_szkole_w_relacjach_nauczyciel.pdf654,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons