Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22013
Title: Gdy azyl staje się więzieniem : przeciwdziałanie przemocy domowej w warunkach kwarantanny i izolacji
Other Titles: When a home turns into a prison : combating domestic violence in conditions of quarantine and isolation
Authors: Bek, Dominika
Sitarz, Olga
Jaworska-Wieloch, Anna
Keywords: przemoc domowa; kwarantanna; izolacja; przemoc w rodzinie; pandemia; COVID-19; domestic violence; pandemic; quarantine; isolation
Issue Date: 2021
Citation: "Forum Polityki Kryminalnej" Nr 1 (2021), s. 1-30
Abstract: Jednym z podstawowych środków przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych jest zachowanie dystansu wobec innych osób. Nie jest więc przypadkiem, że w dobie pandemii COVID-19 polski ustawodawca sięgnął po takie rozwiązania, jak: izolacja domowa chorych, kwarantanna osób mających kontakt z zarażonymi, ograniczenia w działalności instytucji skupiających wiele osób. Po podobne metody sięgano w innych krajach. Jednym z dramatyczniejszych skutków ubocznych zakazu opuszczania mieszkania jest narażenie osób odizolowanych na przemoc ze strony domowników. Równoczesne wstrzymanie aktywności instytucji pomocowych sprawia, że ofierze dużo trudniej uzyskać wsparcie. Tekst podejmuje problem prawnych i faktycznych środków przeciwdziałania przemocy domowej w warunkach separacji. Autorki poddają analizie polskie regulacje prawne – zarówno te wprowadzone na potrzeby przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak i te szczególne, związane ze zwalczaniem wirusa. Poszukują odpowiedzi na pytanie, jakie środki okazują się skuteczne w walce z przemocą domową w ekstremalnym czasie pandemii. Dostrzegają jednak, że doświadczenia tego okresu mogą podnieść poziom ochrony ofiar przemocy w każdym czasie. One of the basic measures to prevent the spread of many infectious diseases is to distance oneself from other people. It is therefore no coincidence that in the time of the COVID-19 pandemic, the Polish legislator has resorted to such solutions as home isolation of patients, quarantine of people who have come into contact with the infected, and restrictions on the activities of institutions gathering many people. Similar methods were used in other countries. One of the more dramatic side effects of the ban on leaving home is the exposure of isolated people to violence in the household. The simultaneous suspension of the activity of aid institutions makes it much more difficult for the victim to obtain support. The text deals with the problem of legal and factual measures to counteract domestic violence in conditions of separation. The authors analyze Polish legal regulations, both those introduced for the purpose of counteracting domestic violence and those specifically, related to combating the virus. They are looking for answers to the question of what measures are effective in combating domestic violence in the extreme time of the pandemic. They recognize, however, that the experiences from this period can increase the level of protection of victims of violence at all times.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22013
DOI: 10.31261/FPK.2021.01.06
ISSN: 2720-1589
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bek_Gdy_azyl_staje_sie_wiezieniem_przeciwdzialanie_przemocy_domowej_w_warunkach_kwarantanny.pdf690,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons