Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2274
Tytuł: Cyrkulacja postaw : czy zachowania nieetyczne otoczenia społecznego oddziałują na zachowania osób bezrobotnych?
Autor: Ślebarska, Katarzyna
Słowa kluczowe: bezrobocie; wsparcie społeczne; zachowanie etyczne
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Chudzicka-Czupała (red.), “Człowiek wobec wartości etycznych : badania i praktyka” (s. 189-204). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The issue of unemployment evokes many ethical dilemmas. Acting in accordance with sociallyaccepted rules and norms is not always beneficial for an individual. Behaviours morally unacceptedare, on the other hand, accompanied by existing stereotypes concerning the unemployedand them dealing with difficulties. The main subject of the studies in question was social supportoffered to the unemployed and its influence on their dealing with the issue of unemployment. Theattention was paid to supportive actions analysed from the point of view of their ethical nature.The studies show that a supportive relation gives expected results if both the unemployed and theirsocial environment act in an ethically-desired manner. Support given in a proper way increases theprosperity of the unemployed, as well as motivate them to look for a job.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2274
ISBN: 9788322621332
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slebarska_Cyrkulacja_postaw_Czy_zachowania_nieetyczne_otoczenia_spolecznego.pdf345,42 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons