Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23047
Title: Les aspects juridiques et financiers de la cooperation des villes sur les aires metropolitaines en Pologne
Authors: Glumińska-Pawlic, Jadwiga
Keywords: gospodarka finansowa regionów metropolitalnych; jednostki samorządu te­rytorialnego; samorząd te­rytorialny
Issue Date: 2009
Citation: Białostockie Studia Prawnicze, Z. 5 (2009), s. 226-236
Abstract: Wybór formy organizacyjnej tj. współpracy prawnej jednostek samorządu te­rytorialnego i przyjętych przez nie zadań, wpływają w znacznym stopniu na zasa­dy zarządzania gospodarką finansową regionów metropolitalnych. Podjęte decyzje przyczyniają się również do wyboru potencjalnych źródeł finansowania tych zadań, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających zarówno z Konstytucji jak i innych ustaw. Wśród sugerowanych rozwiązań znajduje się stworzenie obligatoryjnych stowarzyszeń obejmujących kilka miast lub dzielnic o tym samym statusie praw­nym. Każde z tych rozwiązań wymaga przeanalizowania finansowych konsekwen­cji wprowadzanych regulacji, jak i istniejących instrumentów finansowych oraz ich koordynacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23047
ISSN: 1689-7404
2719-9452
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gluminska_Pawlic_Les_aspects_juridiques.pdf745,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons