Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23636
Title: Krytyka poznania w marburskiej szkole neokantyzmu: Hermanna Cohena ujęcie Platońskiego idealizmu w perspektywie Kantowskiej logiki transcendentalnej
Authors: Musioł, Anna
Keywords: idealizm; aprioryzm; krytycyzm poznającego podmiotu; logika transcendentalna; matematyka; sichere Hypothesis; fakty nauki; Platon-Cohen
Issue Date: 2022
Citation: "Analiza i Egzystencja", T. 57, 2022, s. 5-23
Abstract: Artykuł jest próbą scharakteryzowania platońskiego idealizmu według wykładni Hermanna Cohena – filozofa w Polsce niemal zapomnianego; założyciela, a zarazem czołowego, obok Paula Natorpa i Władysława Tatarkiewicza, przedstawiciela marburskiej szkoły neokantyzmu. Tok analiz obejmuje cohenowskie tezy postawione przez filozofa w epistemologicznej pracy Platons Ideenlehre und die Mathematik. Postulaty, do których odwołuje się Cohen wiążą refleksję nad klasycznym idealizmem oraz statusem platońskiej idei z refleksją logiczno-matematyczną i zagadnieniem sichere Hypothesis jako hipotezy pewnej – hipotezy o statusie aksjomatu. W następstwie badań okazuje się, że określenie roli matematyki: arytmetyki i geometrii, staje się nieodzowne w zrozumieniu idealizmu zarówno starożytnego Platona, jak również nowożytnego Kanta. Obaj, Platon i Kant, akcentują znaczenie apriorycznej myśli, logiki czystego myślenia, logicznego rozumowania, poznawczej władzy intelektu, nauki oraz krytycyzmu jako drogi poznawczego, a zarazem kształtującego charakter, postępowania podmiotu poznającego Przeprowadzony w artykule wywód, zakorzeniony w historyczno-filozoficznych analizach problemu, w podsumowaniu jest także próbą określenia znaczenia platońsko-neokantowskiego idealizmu dla współczesnych zagadnień naukowo-filozoficznych. Pamięci prof. dr. hab. Andrzeja J. Norasa
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23636
DOI: 10.18276/aie.2022.57-01
ISSN: 1734-9923
2300-7621
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Musiol_Krytyka_poznania.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons