Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2369
Tytuł: Aktualność i znaczenie wymagań stawianych nupturientom o różnej przynależności wyznaniowej i religijnej w świetle kan. 1025 Kodeksu prawa kanonicznego (1983)
Autor: Gwóźdź, Monika
Słowa kluczowe: małżeństwa osób o różnej przynależności wyznaniowej i religijnej; przygotowanie do małżeństwa; niebezpieczeństwo utraty wiary; konieczność pouczenia i akceptacji celów i przymiotów małżeństwa
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Pastwa, M. Gwóźdź (red.), “Miłość i odpowiedzialność : wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa” (s. 149-168). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article discusses the legitimacy of requirements imposed on nupturients beforemarriage or on those religiously differentiated. In order to receive a diocese bishop’s approvalof such a marriage, several conditions have to be met, among others a declarationof the Catholic party stating they will leave a danger of faith loss aside, anda promise concerning the willingness to do their best to baptize and bring up all childrenfrom a given marriage in the Catholic church. Additionally, Catholic as well asnon-Catholic party have to be instructed on the aims and important qualities of marriagethey need to accept. Subsequent parts present particular levels of threats in retainingthese postulates those religiously differentiated are exposed to. The relevance ofsetting the requirements under investigation was supported by concrete rules and traditionsdiffering from the Catholic ones that could lead to difficulties in building a maritalunity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2369
ISBN: 9788322621349
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gwozdz_Aktualnosc_i_znaczenie_wymagan_stawianych_nupturientom_o_roznej.pdf325,04 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons