Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2525
Tytuł: Bezkarne usiłowanie kwalifikowane jako karalne dokonanie w orzecznictwie
Autor: Zielezny, Michał
Słowa kluczowe: Usiłowanie kwalifikowane; orzecznictwo sądowe
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Dolnicki (red.), "Sądowe stosowanie prawa" (S. 193-202). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: A qualified attempt in a doctrine of a criminal law is two cases. The first one, when an offender, intending to commit a forbidden act, behaves in a way to directly aim at committing it, which eventually does not take place (an attempt), and, hence, realized all features of another forbidden act (a commitment) that is the act of an attempt with committing, and the second case when the attempt to commit a crime will be included in the clause of non-punishment on the basis of an active grief while the offender’s act should be considered as committing another forbidden act. The very text analyses selected court judicatures concerning the second case. The analysis led to the conclusion that the judicature assumes that an unpunished (on the basis of an active grief) attempt can be qualified as a criminal commitment. Also, the author’s opinion on the so called unpunished attempt subsumed as a criminal commitment was presented.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2525
ISBN: 9788322622902
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zielezny_Bezkarne_usilowanie_kwalifikowane_jako_karalne.pdf504,25 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons