Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2549
Tytuł: Korczakowskie prawa dziecka
Autor: Bińczycka, Jadwiga
Słowa kluczowe: Janusz Korczak; child; rights of the child
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Jarosz, B. Dyrda (red.), "Szanować - słuchać - wspierać - chronić : prawa dzieci w rodzinie, szkole, społeczeństwie" (S. 13-19). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article reminds us of the basic assumptions of Korczak’s perception of children, their rights and relationships between children and adults. The attention was paid to thoughts formulated by Korczak on children’s rights to respect and to be what they really are. On the basis of direct references to Korczak’s words, the hypotheses are put forward concerning the topicality of his opinions, and an ever-lasting divergence between a picture of children’s rights and a social reality in this case. The author encourages us to reflect on Korczak’s descriptions of children’s world, and greater respect for children as well as their subjectivity. She asks inspiring questions on the present-day situation of children.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2549
ISBN: 9788322621677
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Binczycka_Korczakowskie_prawa_dziecka.pdf424,36 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons