Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2588
Tytuł: Zu geographischen Namenmetaphern anhand polnischer Pressetexte
Autor: Kromp, Ilona
Słowa kluczowe: geographical proper names; topographical eponyms; functions of eponyms in the language of the press; decoding of eponyms; geograficzne nazwy własne; deonimy toponimiczne; funkcje deonimów w tekście prasowym; dekodowanie deonimów
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Iluk (red.), "Beitrage zur Linguistik : Grammatik, Pragmatik, Lexikologie, Rechtssprache" (S. 179-189). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Przedmiotem artykułu jest metaforyczne użycie geograficznych nazw własnych w tekstach prasowych. Nazwy te, określane mianem deonimów toponimicznych, tracą w procesie metaforyzacji swoją podstawową funkcję identyfikującą i stając się nośnikami określonego znaczenia leksykalnego, pełnią w tekście funkcję wyrazów pospolitych. Analizowany materiał obejmuje deonimy internacjonalne, a także nacechowane narodowo, leksemy, których podstawę stanowią toponimy autentyczne lub fikcyjne oraz metafory toponimiczne o różnym stopniu utrwalenia semantycznego. W artykule przedstawiono ponadto funkcje deonimów w tekście prasowym oraz problematykę związaną z ich dekodowaniem.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2588
ISBN: 9788322622872
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kromp_Zu_geographischen_Namenmetaphern_anhand_polnischer_Pressetexte.pdf338,69 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons