Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2593
Tytuł: Das Bild von Frau und Mann in zeitgenossischen Texten : stereotype Schilderungen und Humor mit Biss
Autor: Wowro, Iwona
Słowa kluczowe: stereotype; irony; image of men and women; stereotyp; ironia; obraz kobiety i mężczyzny
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Iluk (red.), "Beitrage zur Linguistik : Grammatik, Pragmatik, Lexikologie, Rechtssprache" (S. 224-251). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Artykuł podejmuje próbę ukazania funkcjonujących stereotypów o kobietach i mężczyznach na przykładzie wybranych tekstów o nacechowaniu humorystycznym (ironicznym). Pojęcie stereotypu jako zbioru konotowanych cech w celu identyfikacji rzeczy i zjawisk w danej społeczności językowo-kulturowej i wartościowania oraz ich rola w procesie postrzegania i przetwarzania informacji stanowi punkt wyjścia prowadzonych rozważań. W dalszej części autorka próbuje pokazać i porównać sposób profilowania postaci kobiety i mężczyzny w wybranych tekstach. Wynikające z tego podobieństwa i różnice mogą stanowić podstawę do dalszych badań w zakresie dyskusji nad naturą tekstów humorystycznych, ironią, istotą stereotypu oraz analiz genderowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2593
ISBN: 9788322622872
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wowro_Das_Bild_von_Frau_und_Mann.pdf449,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons