Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3083
Title: Zapis testamentowy w prawie kolizyjnym
Authors: Górecki, Jacek
Keywords: prawo kolizyjne; Zapis testamentowy
Issue Date: 2009
Citation: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 5 (2009), s. 131-145
Abstract: Na świecie powszechnie dopuszczalne jest dokonywanie rozrządzeń testamentowych w drodze zapisu. Polega on najczęściej na przyznaniu w testamencie rzeczy lub prawa oznaczonej osobie. Zapis testamentowy wywoływać może skutki obligacyjne (legatum per damnationem), wówczas zapisobierca uzyskuje względem spadkobierców roszczenie o wykonanie zapisu, albo rzeczowe (legatum per vindicationem), co oznacza, że w chwili śmierci testatora na zapisobiercę przechodzą własność i inne prawa przeznaczone dla niego w zapisie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3083
ISSN: 1896-7604
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorecki_Zapis_testamentowy_w_prawie_kolizyjnym.pdf358,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons