Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3176
Title: Laureaci nagród państwowych za twórczość literacką dla dzieci i młodzieży w PRL-u
Authors: Gęborska, Marlena
Keywords: nagrody państwowe za twórczość literacką; laureci nagród literackich
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T. 3" (S. 190-215). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Polska po drugiej wojnie światowej nie odzyskała suwerenności — w każdym obszarze życia politycznego, kulturalnego i naukowego była podporządkowana Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zmiana polityki ZSRR w stosunku do „państw satelickich” oraz przejęcie władzy w 1947 roku przez sprzyjającą tej polityce Polską Partię Robotniczą zaowocowało przeniesieniem socrealizmu na polski grunt. Tym samym w latach 1945—1952 rodziła się formuła państwa socjalistycznego, które od 1952 roku przyjęło oficjalną nazwę Polska Rzeczpospolita Ludowa. W literaturze przypieczętowanie statusu realizmu socjalistycznego, jako jedynej słusznej metody twórczej, nastąpiło podczas szczecińskiego zjazdu Związku Literatów Polskich w styczniu 1949 roku. Proklamowano wówczas socrealistyczną politykę kulturalną i na znak wprowadzenia nowej doktryny zmieniono również nazwę Związku Zawodowego Literatów Polskich na ZLP, aby w ten sposób odciąć się od tradycji i działalności ZZLP w okresie międzywojennym. W tym samym czasie i w podobnym duchu podjęto prace nad regulacjami prawnymi dotyczącymi przyznawania nagród państwowych. Wkrótce Prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz podpisał Uchwałę Komitetu Ministrów ds. Kultury z dnia 30 czerwca 1949 roku w sprawie Państwowych Nagród Naukowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3176
ISBN: 9788322621196
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Geborska_Laureaci_nagrod_panstwowych_za_tworczosc_literacka.pdf597,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons