Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3179
Title: Interpretazioni contrastanti per unire: ermeneutica rabbinica e cristiana
Authors: Malina, Artur
Keywords: Biblia; Duchowość; Religia
Issue Date: 2005
Citation: Civitas Mentis, T. 1 (2005), s. 68-83
Abstract: Uznanie jedności Biblii wymaga odwołania się do działania jednego i tego samego podmiotu. Pomijanie tego działania powoduje, że główne części Biblii są coraz rzadziej uwzględniane w egzegezie jako całość. Jedność między dwoma częściami Biblii można w pełni ująć przez uznanie prymatu działania Bożego, które doprowadziło do powstania najpierw Izraela, potem Kościoła oraz odpowiednio ich Świętych Pism. Występowanie dwóch lektur Biblii - rabinicznej i chrześcijańskiej - uwydatnia wspólne korzenie, oddzielenie się oraz odrębność obydwu tradycji interpretacji. Relacje te polegają z jednej strony na ciągłym odnoszeniu się do historycznego sensu tekstów Starego Testamentu, będących świadectwem długiego i stopniowego realizowania się planu zbawienia, z drugiej strony na uznaniu jego ostatecznego wypełnienia w wydarzeniu paschalnym Chrystusa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3179
ISSN: 1895-8346
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malina_Interpretazioni_contrastanti_per_unire_Ermeneutica_rabbinica_e_cristiana.pdf575,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons