Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/322
Tytuł: The experimental method in action research
Autor: Bielska, Joanna
Słowa kluczowe: Eksperyment; Nauczanie języków obcych
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Gabryś-Barker (red.), "Action research in teacher development: an overview of research methodology" (s. 85-119). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Rozdział podejmuje temat wykorzystania metody eksperymentalnej w badaniach nad uczeniem się i nauczaniem języka obcego, skupiając się na przydatności tej metody dla prowadzenia tzw. badań w działaniu (ang. action research). Metoda eksperymentalna przedstawiona została tu w kontekście debaty pomiędzy jakościowym a ilościowym paradygmatem badawczym. Nacisk kładziony jest również na różnice pomiędzy zastosowaniem metody eksperymentalnej w badaniach nad przyswajaniem języka obcego, w których służy ona do weryfikacji hipotez w celu rozwijania teorii, a jej wykorzystaniem w badaniach nad optymalizacją procesu nauczania języka obcego, których wyniki mają przede wszystkim zastosowanie praktyczne. W rozdziale omówiono podstawowe cele i założenia metody eksperymentalnej a także wprowadzono terminologię niezbędną do poprawnego stosowania tej metody. Przedstawione zostały najczęściej stosowane rodzaje eksperymentów, zasady ich przygotowywania oraz opisano podstawowe metody statystycznej analizy danych. Wykorzystanie metody eksperymentalnej zostało następnie zobrazowane kilkoma przykładach zaczerpniętych z literatury przedmiotu. Umieszczone na końcu rozdziału pytania i zadania przygotowują czytelnika do krytycznego odbioru tekstów zawierających raporty z badań eksperymentalnych, mogą one być również przydatne przy samodzielnym planowaniu eksperymentów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/322
ISBN: 978-83-226-1965-0
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bielska_The_experimental_method_in_action_research.pdf506,75 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons