Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3359
Title: O wychowaniu regionalnym w szkołach śląskich (stan i potrzeby)
Authors: Cząstka-Szymon, Bożena
Synowiec, Helena
Keywords: wychowanie regionalne; szkoły śląskie
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Gondek, I. Socha, B. Pytlos (red.), "Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 394-401). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Zasygnalizowane w tym szkicu problemy związane z wprowadzaniem treści regionalnych w szkołach śląskich ujawniają potrzebę podejmowania w środowiskach akademickich interdyscyplinarnych zespołowych badań nad swoistością kulturową i językową Śląska oraz upowszechniania wyników tych badań w publikacjach skierowanych do nauczycieli i uczniów – po to, by uzmysławiać zarówno rdzennym Ślązakom, jak i nie‑Ślązakom osiągnięcia minionych pokoleń, a także dorobek pokoleń współczesnych w różnych dziedzinach życia. Śląskie środowisko nauczycielskie oczekuje od literaturoznawców i dydaktyków opracowania wyboru tekstów literackich, publicystycznych oraz innych tekstów kultury, które byłyby przeznaczone dla edukacji regionalnej. Koncepcję wydania takiego zbioru przed kilkunastu laty zarysowała prof. Krystyna Heska‑Kwaśniewicz, ale z przyczyn obiektywnych prace nad nim nie zostały podjęte.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3359
ISBN: 9788322620076
9788380125537
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czastka_Szymon_O_wychowaniu_regionalnym_w_szkolach_slaskich.pdf298,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons