Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3502
Title: Przemiany wiedzy i pamięci cyfrowej w cyberkulturze
Authors: Maj, Anna
Keywords: pamięć cyfrowa; ślady pamięci; wikifikacja wiedzy; cybersztuka; pamięć transaktywna; maszyny pamięci; grzechy pamięci; transmisja kulturowa
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Zeszyt Memetyczny;18
Abstract: Celem artykułu jest zaprezentowanie kontekstów działania wiedzy i pamięci cyfrowej w cyberkulturze. Związane jest to z pojawieniem się zewnętrznych cyfrowych zasobów danych, które podlegają innym prawom niż dotychczasowe formy pamięci wypracowane przez różne cywilizacje. Wraz z powstaniem cyberkultury, przemianom ulega samo rozumienie pojęcia pamięci, wiedzy, uwagi, uczenia się i zapominania. Transformacje te zachodzą zarówno na poziomie technicznym (nośniki informacji, kody, sposoby transmisji danych), jak i na poziomie komunikacyjnym (zarówno znaczenia kulturowego, jak i świadomości komunikujących się). Analizie poddane zostaną zjawiska pamięci cyfrowej i wiedzy usieciowionej, ulegającej procesowi wikifikacji w kontekście sieci społecznościowych. Przedstawiona zostanie autorska próba typologizacji cech pamięci cyfrowej, a także − z konieczności skrótowo − wybrane konteksty myśli posthumanistycznej.
Description: The aim of this paper is to present the contexts of knowledge and digital memory in cyberculture. This involves the emergence of external digital data resources that are subject to different laws than previous forms of memory developed by different civilizations. With the rise of cyberculture, the understanding of the notion of memory, knowledge, attention, learning and forgetting is transformed. These transformations take place both at the technical level (information carriers, codes, data transmission methods) and at the communication level (both cultural meaning and the consciousness of communicating subjects). The analysis will cover the phenomenon of digital memory and networked knowledge, subjected to the process of wikification in the context of social networks. An author’s attempt will be made to typologize the features of digital memory and, briefly, selected contexts of posthuman thought.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3502
ISSN: 2081-3961
2081-397X
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maj_Przemiany_wiedzy_i_pamięci_cyfrowej_w_cyberkulturze.pdf353,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons