Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3573
Title: W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.
Authors: Pazdan, Maksymilian
Keywords: Konwencja rzymska
Issue Date: 2007
Citation: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 2 (2007), s. 9-28
Abstract: Dnia 19 czerwca 1980 r. państwa członkowskie EWG podpisały w Rzymie konwencję o prawie właściwym dla zobowiązań umownych. Konwencja ta weszła w życie 1 kwietnia 1991 r., po dokonaniu ratyfikacji przez siódme państwo członkowskie. Jest dostępna tylko dla państw członkowskich [dawniej: EWG, obecnie: Unii Europejskiej]. Doceniając wagę konwencji, państwa członkowskie (EWG) w deklaracji wspólnej z 19 czerwca 1980 r. wyraziły opinię, że każde państwo, które stanie się członkiem Wspólnot Europejskich, przystąpi do konwencji (pkt III). Państwa, które członkostwo w Unii uzyskały w dniu 1 maja 2004 r., wolę przystąpienia do konwencji rzymskiej potwierdziły w art. 5 ust. 2 aktu określającego warunki ich przystąpienia do UE oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę UE. Przystąpienie do konwencji rzymskiej dziesięciu nowych państw członkowskich przewiduje konwencja akcesyjna, otwarta do podpisu na posiedzeniu Rady Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE w dniu 14 kwietnia 2005 r. w Luksemburgu. Konwencja ta określa również przystąpienie tych państw do pierwszego i drugiego protokołu w sprawie wykładni konwencji rzymskiej. W myśl art. 5 ust. 1 konwencji akcesyjnej, wchodzi ona w życie (w stosunku do państw, które ją ratyfikowały) pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po złożeniu drugiego dokumentu ratyfikacyjnego. W stosunku do każdego kolejnego państwa (strony konwencji) wejdzie w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po złożeniu przez nie dokumentu ratyfikacyjnego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3573
ISSN: 1896-7604
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pazdan_W_oczekiwaniu_na_wejscie_w_zycie_w_Polsce_konwencji_rzymskiej.pdf507,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons