Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3575
Title: Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów a inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika
Authors: Zachariasiewicz, Maria-Anna
Keywords: Konwencja wiedeńska; Odpowiedzialność kontraktowa
Issue Date: 2007
Citation: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 2 (2007), s. 29-53
Abstract: Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie stanowi, jak się nierzadko uważa, spójnego, kompletnego i uniwersalnego kodeksu międzynarodowej sprzedaży, i nie zwalnia nas z konieczności poszukiwania innych źródeł prawa. Jej zakres podmiotowy, przedmiotowy i przestrzenny jest bowiem ograniczony. Konwencję ratyfikowało jedynie (aż) 65 państw, w tym Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i ogromna większość państw Unii Europejskiej. Pierwszeństwo w stosunku do konwencji wiedeńskiej mają wszystkie inne porozumienia międzynarodowe (zarówno istniejące, jak i przyszłe), dotyczące umów sprzedaży zawartych pomiędzy stronami mającymi swe siedziby handlowe w Państwach- Stronach takiego porozumienia. Nie wszystkie umowy sprzedaży są „wystarczająco międzynarodowe”, aby spełnić przyjęte w konwencji kryteria „międzynarodowości”, nie wszystkie sprzedaże, choć międzynarodowe, konwencji podlegają, nie wszystkie wreszcie umowy związane z dostawą towarów mogą być uznane za sprzedaż w rozumieniu konwencji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3575
ISSN: 1896-7604
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zachariasiewicz_Konwencja_wiedenska_o_miedzynarodowej_sprzedazy_towarow.pdf631,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons