Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3645
Title: Between the stage and the text : agency and structure in the analysis of cultural change from the perspectives of trust and uncertainty
Authors: Burzyński, Tomasz
Keywords: zaufanie; niepewność; jednostka i społeczeństwo
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Publikacja stanowi interdyscyplinarny projekt łączący w sobie teorie kulturoznawcze, socjologiczne, politologiczne i filozoficzne oraz zmierzający do przedstawienia dynamiki zmian społeczno-kulturowych z punktu widzenia zaufania i niepewności. Przyjmując tezę, że zaufanie jest sposobem na radzenie sobie z niepewną i ryzykowną przyszłością, praca ta opiera się na założeniu, że omawiane pojęcia służą zobrazowaniu stopnia zadomowienia się jednostki w zmieniających się strukturach i systemach społecznych, ekonomicznych i kulturowych. W ten sposób niniejsza publikacja wychodzi poza ramy tych teorii modernizacji, które zmianę społeczną przedstawiają przede wszystkim z perspektywy strukturalno-systemowej, uwzględniającej przemiany instytucji politycznych, administracyjnych (struktur biurokratycznych) lub ekonomicznych. Praca ta jest zatem próbą nakreślenia dynamiki procesów zmiany kulturowej, a zwłaszcza jej normatywnych, aksjologicznych i symbolicznych aspektów. Książka jest adresowana przede wszystkim do osób zainteresowanych problematyką kształtowania się społecznych zasobów zaufania (kapitału społecznego) oraz powstawania kulturowych mechanizmów wzmacniających lub osłabiających skłonność jednostek do przybierania postawy uogólnionej ufności.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3645
ISBN: 9788322622377
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burzynski_between_the_stage_and_the_text_agency.pdf2,81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons